Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 4, Sos. Olteniței, nr. 107 A, Corp C1, CAM 11, tel. 031-4138523, 0241-601152, fax. 031-4138666, 0241-601507, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/18361/2004, Cod Unic de Înregistrare 16933677, atribut fiscal RO, cont bancar IBAN nr. RO15RZBR0000060006040798, deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala S.M.B., reprezentată prin Director General, MIHAI POPESCU,

Având în vedere:

  • prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,
  • prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali (existenți sau potențiali, numiți generic în cele ce urmează ”Parteneri Contractuali„), transmise către Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în scopul derulării raporturilor contractuale,

prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul negocierii, încheierii și executării contractelor în care Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A. este parte:

Calitatea pe care o are Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în ceea ce privește prelucrarea datelor personale

Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A. este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 7 din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a legislației subsecvente aplicabile în domeniu.

Categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în scopurile menționate în prezenta informare și aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către Partenerii contractuali, reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate către Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ (denumite împreună, în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele și/sau corespondență transmisă către Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ la inițierea relațiilor contractuale cu Partenerii contractuali sau pe parcursul derulării acestora.

Temeiurile și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

  • Negocierea, încheierea și derularea contractelor cu Partenerii contractuali ai Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale ale Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în contextul derulării relațiilor contractuale, precum: obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile; păstrarea datelor personale pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale și de arhivare a documentelor; realizarea de audituri; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea măsurilor de securitate privind datele cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu; alte obligatii legale, aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea Partenerului contractual. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ se va baza, după caz, pe obligațiile legale și contractuale pe care le are.

Categorii de date cu caracter personal

Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ prelucrează datele furnizate de Partenerii contractuali în vederea negocierii, încheierii și executării raporturilor contractuale, care includ, fără a se limita la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Categorii de destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ și pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora, acționarilor societății, auditorilor, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, avocaților pentru a reprezenta societatea în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță, executorilor judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firmelor de recuperare creanțe, partenerilor contractuali ai Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ (firme de curierat, subcontractori, consultanți și experți tehnici etc.) pentru încheierea și executarea contractelor, băncilor pentru ipotecarea creanțelor și/sau obținerea de finanțare și/sau instrumente de garantare, firmelor de asigurare pentru obținerea de instrumente de garantare, firmelor afiliate Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în diverse situații justificate, cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dumneavoastră.

Durata prelucrărilor

Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A. prelucrează toate informaţiile și datele cu caracter personal furnizate de către Partenerii contractuali pe toată perioada de negociere și derulare a raporturilor contractuale. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal vor fi arhivate pentru o perioadă de 10 ani. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Transferul datelor în afara Uniunii Europene

În prezent Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiați în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 sunt:

  • de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • de intervenţie asupra datelor;
  • de rectificare a datelor;
  • de restricționare a prelucrării acestora;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A. nu va folosi datele dumneavoastră în alte scopuri fără acordul dumneavoastră, solicitat prealabil acestei utilizări.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al Trident SERVICII ȘI MENTENANȚĂ utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: dpo@uti.eu.com

Fax: +40 24 16 02 220.